PILZWOCHENSeptemberausstellung

Antworten
အရင ဆ သ ငယ ခ င

အရင ဆ သ ငယ ခ င ခ စ ကည ...သ စ မ ထက က က တ အမ ရင ပ က အပ အဝင ခ စ စရ က င တ ည မ လ ...အ မ အ ပ နက လ ရင ကည ...ဝ င စ က သ ဘ က လ ကက ဥ က တ တ င ဝ င ဝ င လ ဖစ အ င သ က တတ တ တ ကလ သစ ...တ န ထက တ န ပ ပ လ လ တ မ ...န မည က အသ အမ တ ပ ပ သ တ မ ရ စင ...လ ရင စ ရင ဝင ခ င သ အမည မသ ... ပ က နတ က လ သတ ရ နတ န မ ရ က လ တ ပ ရ ပ ...အ မ တမ အဆန ထ င တတ တ pifpif န သ ရ ရန ဖစ ဖ ရန ဖစ ဖက x ထ အပ အဝင စ လ ဖတ သ က သ သ ငယ ခ င အရင မ တ ဆ အရင မ အ အစဥ က ဇ တင ခ စ ခင နပ သည ...
Titel:

Name:

Nachricht:

<<< zurück